Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 2dehands-spullen.nl

De wijzigingen zijn voor het laatst bijgewerkt op 06 Februari 2022

2dehands-spullen.nl is een interactief platform (hierna genoemd: "het platform").

Het platform heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment dat deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden en zijn gepubliceerd op de website.

Disclaimer

Het platform besteedt alle mogelijke zorg aan het verstrekken van actuele en correcte informatie aan de adverteerders. Eventuele fouten of (tijdelijke) onderbrekingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Aan de informatie die op het platform wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Het platform kan niet garanderen dat de website foutloos werkt en continu toegankelijk is.
Het platform is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie of schade door storingen. Tevens is Het platform niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Gebruik / misbruik.

Het is niet toegestaan om Het platform zodanig te gebruiken dat;  daarmee inbreuk wordt gemaakt op wetten of verordeningen van enige nationale of lokale overheid of rechten van derden (bijv. auteursrechten); Het platform of een deel daarvan op enige wijze wordt onderbroken of beschadigd; In geval van misbruik / oneigenlijk gebruik heeft Het platform het recht om uw gebruik van Het platform volledig of gedeeltelijk, zonder voorafgaande waarschuwing, te beëindigen; De door misbruik / oneigenlijk gebruik van Het platform ontstane schade, financieel of anderszins, kunnen worden verhaald op de misbruiker.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op Het platform aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Het platform of diens licentiegevers;
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het platform of diens licentiegevers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur van Het platform te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen;
Voor zover u teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Het platform toevoegt, draagt u alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Het platform en vrijwaart u Het platform derhalve van aanspraken van derden;

Mocht Het platform op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal, dan heeft Het platform het recht, maar niet de plicht, dit materiaal (of eventueel links naar dit materiaal) onmiddellijk te verwijderen.

Persoonsgegevens / Privacy

Het platform gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van Het platform leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat doet Het platform met uw persoonsgegevens?

Het platform kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

• klanttevredenheidsonderzoek
• administratie
• klantenservice
• relatiebeheer
• kwaliteitsborging
• onderzoek en analyse
• marketing
• analyseren van trends
• product- en dienstontwikkeling

Het platform zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven buiten Het platform voor commerciële exploitatie.

Elektronische nieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor Het platform belangrijk. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief, dan geeft u aan Het platform toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een elektronische nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen. U kunt zich op ieder moment aan- of afmelden voor de elektronische nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen

Het platform doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens.

Contact, klachten en opmerkingen

Indien u klachten of opmerkingen heeft over (het gebruik van) 2dehands-spullen.nl, dan kunt u contact opnemen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van Het platform en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van Het platform en de Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Het platform is de gratis marktplaats voor weggeven, ruilen en aanbieden van nieuwe en tweedehands spullen, producten en diensten. Voor het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van toepassing.